HOŞ GELDİNİZ (Sitede görünen reklamların sitemizle bir ilgisi yoktur)
   
  TARİHÇİ48
  TARİH 9
 
       
ANA SAYFA 
              
                                                                                                                                                 
      
         * EBA_TARİH-9.SINIF_VİDEOLARI

 * TARİH DERS NOTLARI
 
* TARİH 9.SINIF KONU ANLATIMI Esen Yayınları PDF
 
* 9. SINIF TARİH SORU BANKASI        

* 9.SINIF TARİH DERS KİTABI Ekoyay PDF

* 9.SINIF TARİH DERS KİTABI  Biryay  PDF

* 9. SINIF TARİH DERS KİTABI  MEB  PDF       

* 9. SINIF TARİH SORU BANKASI   Akıllı Tahta

TARİH 9 YAPRAK TEST  Akıllı Tahta

* TARİH 9 KONU ANLATIMLI SORU BANKASI  Ekstrem Yayıncılık

*   MEB  
9. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ

* TARİH 9-10 ÖZET KONU ANLATIMI

*  
MEB  9. SINIF 1. DEĞERLENDİRME SINAVI


 *   KONU ANLATIMLI KİTAP   PDF
Ünite 1: Tarih Bilimi
Ünite 2: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Ünite 3: İlk Türk Devletleri
Ünite 4: İslam Tarihi ve Uygarlığı
Ünite 5: Türk – İslam Devletleri
Ünite 6: Türkiye Tarihi

* Tarih bilimine Giriş  PDF
* Tarih Bilimi  PDF

* DERS ANLATIM VİDEOLARI

* 9.SINIF TARİH HIZLI TEKRAR DERS NOTLARI

*
Sanal Dersane -  Çözümlü Sorular

*** MERAKLISINA AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ TARİH DERS KİTAPLARI   PDF

            SUNULAR
 
*  TARİH ATLASI
 
       
* DİVANU LÜGATİ'T-TÜRK

ÇATALHÖYÜK   

                                                                                                                                                                  
  
VI. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)
VI. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)


                                                                                                                    

             

     I.ÜNİTE: ÖSYM SORULARI

1. "
Çağlar boyunca Türk, İslâm ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşmesini ortaya koymak isteyen bir araştırıcı İzmir’e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya incelemelerini İstanbul’da yapması önerilmiş; böyle yaparsa daha çok kanıt bulabileceği sölenmiştir."
İstanbul'un hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur?
A) Yeni Türk Devleti'nin en kalabalık ve gelişmiş ken­ti olmasına
B)     Haçlı Seferlerinin Anadolu'ya geçiş noktasıüzerin­
de bulunmasına
C)    Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret
ve kültür merkezi olmasına
D)    İstanbul'un Türklerden önce Araplar tarafından da
ku
şatılmış olmasına
E)   Halkının, değişik kültürlerden gelen araştırıcıları
hoşgörüyle karşılamasına
(1981 -ÖSS)
2.     Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?
A)   Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçlan arasında olup olmadığına
B)     iki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına
C)     iki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine
D)     İki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına
E)   Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe
(1982-ÖSS)
3.     Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru
olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin göz önünde tutulması gerekir?
A)     Olayın geçtiği zamandaki koşulların
B)     Başka olaylarla benzerliklerin
C)     Olayla ilgili değişik yorumların
D)     Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun
E)   Eleştirinin yapıldığı günün koşullarının
(1986-ÖSS)

4.      Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerleri­
ne göre daha belirgindir?
A)     Türkiye, Şubat ayının 28'inde NATO'ya girmiştir.
B)     Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.
C)    Kars Antlaşması, Ekim ayının birinci yarısında imzalanmıştır.
D)    Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur.
E)   Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye ol­
mu
ştur,
(1990-ÖSS)

5.     Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını,        birbiriyle olan ilişkilerini, yer ve za­man göstererek neden - sonuç ilişkileri içerisinde    in­celeyen bir bilimdir.
       Durum: İslâmiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa'da ve Asya'da ezilmiş ve horlanmış insanlar, Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?
A)     İnsan ilişkileri
B)     Neden - sonuç ilişkileri
C)    Yer
D)    İnsan topluluklarının yaşayışları
E)   Zaman
(1996-ÖSS)

6.      İki devletin yaptığı antlaşmada "Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek," ilkesinin kabul edilmesi bu devletlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)     Birbirleriyle savaştıklarını
B)     Laik devlet anlayışını benimsediklerini
C)     Geçmişlerinin çok eskiye dayandığını
D)     Birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduklarını
E)   Bu ilkeyi diğer devletlere de kabul ettirdiklerini
(1997-ÖSS)
7.   MÖ tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriyedoğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değerolarak artar
.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi­sine varılabilir?
A)  MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir. 
B)   MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki  tarihi toplamak gerekir
C)   MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre,bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
D)    MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
E)    MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük  olandan daha yakın bir tarihi gösterir.          
(1997 - OSS)
8.     Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?
A)   Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
B)Kaynak 
taraması yapma                                                   
C)    Buluntuları inceleme
D)    Deney yapma                                                                                          
E)  Olaylar arasında ilişki kurma
                                                                                   (1988-ÖSS)

9.  Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin ibr  takım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmis olduğu hâlde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.
Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul   edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A)     Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması             
B)     Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması                     
C)    Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi                 
D)    Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi                
 
E)  Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi                          
                                                                                                                                               (2000-ÖSS) 

10. Alacahöyük'te bulunan ve M.Ö. 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, M.Ö. 3300-
3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur
Bu bilgiye dayanarak,
I.   Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.
II.Yapılan her yeni kaz,ı eski belgelerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.
 
III. Alacahöyük, Aslantepe'den daha eski bir yerleşim bölgesidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l             B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) l ve II           E) l, II ve III
                                                                                                  (2004-ÖSS)

11.Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olur­sa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.
Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II     C) Yalnız III
                 D) I ve II                    E) II ve III
                                                                                             (2007 - ÖSS/Sos. 1) 

 12.
Kayseri yakınlarındaki Asurlu tüccarlara ait Karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur.
Tarih biliminde bu bilgilere,
               I.paleografi,
     II.arkeoloji,
     III.antropoloji,
bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaştığı savunulabilir?
A)Yalnız III     B)Yalnız I    C) I, II ve III
               D) I ve II              E)Yalnız II  
                                                                                                      (2011-YGS)

                                                                                  
 CEVAPLAR
1.C  2.A  3.A  4.E  5.E  6.D  7.A  8D  9.A  10.A  11.E  12.D                                                                

 
 
 
 

 
  Güner Güner ©Kasım 2012

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
*** BU GÜNÜN OLAYLARININ ARKA PLANINDA TARİH VARDIR ***